Vil samle norsk kino- og videobransje ved å endre strukturen i Film & Kino

Et organisasjonsutvalg bestående av ulike aktører fra kino- og videobransjen foreslår nå å endre strukturen i bransjeorganisasjonen Film & Kino. Årsaken er de store teknologiske og markedsmessige endringene som skjer på film-, kino- og videomarkedet.

Det er Film & Kino selv som opplyser om dette i en pressemelding. Det var i 2012 at organisasjonen vedtok å nedsette et utvalg for å vurdere situasjonen, i lys av de store endringene i kino- og videomarkedet. Utvalget skulle blant annet vurdere hvilke konsekvenser det får for Film & Kinos legitimitet og politiske gjennomslag at private aktører nå overtar en større andel av kinomarkedet og at salget av fysisk DVD synker dramatisk, mens nye aktører samtidig kommer til i de elektroniske plattformene.

Utvalget foreslår nå å endre den kommunale medlemsorganisasjonen Film & Kino til en organisasjon for private og kommunale kinoer og videobransjen. Det vil samtidig endre Norsk kino- og filmfond til et selvstendig fond underlagt Kulturdepartementet.

Utvalget anbefaler at Film & Kino endres fra å være en kommunal medlemsorganisasjon til å bli en bransjeorganisasjon, der både private og kommunale kinoer, samt videobransjen, er medlemmer. Norsk kino- og filmfond endres fra et fond som eies og forvaltes av Film & Kino, til et selvstendig fond med eget styre som oppnevnes av Kulturdepartementet. Den nye organisasjonen foreslås styrt av et representantskap der kinoene er representert etter størrelse (lineært i forhold til besøkstall) og videobransjen får 1/6 av stemmene. Representantskapet velger styre for organisasjonen.

"Taxi Driver"

Norsk kino- og filmfond skal fortsatt finansieres av avgiftsmidler fra kinoene og videobransjen. Fondet skal tildele midler til den nye bransjeorganisasjonen Film & Kino, som får hovedansvaret for å iverksette tiltak i tråd med fondets formål, som er filmformidling gjennom kino- og videovirksomhet. Nylig ble det klart at regjeringen kutter budsjettrammen for filmfondet med 31, 2 millioner kroner. I dag kunne NFI melde om hvor kuttene vil foretas, der størstedelen blir tatt fra tilskuddet til spillefilm.

— Utvalget mener å ha kommet til en robust organisasjonsmodell som kan erstatte dagens Film & Kino. Dette er en modell som kan videreføre Film & Kinos grunnleggende funksjon, som kan samle og representere en hel bransje i styringsorganene og som samtidig sikrer organisasjonens legitimitet til Norsk kino- og filmfond og lar den gjeldende kinopolitikk ligge til grunn for organisasjonens kjerneoppgaver, sier utvalgets leder Petter Steen jr.

Endringene krever lovendringer, og utvalget foreslår at regjeringen bidrar økonomisk i en overgangsfase for å sikre driften innen Film & Kinos kjerneområder.

Utvalgets innstilling sendes ut på høring til medlemskommunene, kinoene, videobransjen, Kulturdepartementet og andre berørte parter, før den behandles på Film & Kinos landsmøte i juni 2014. Montages følger opp saken.