Norsk filminstitutt presenterer nye tilskuddsordninger for filmformidling

Haugesund 2016: Under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund inviterte Norsk filminstitutt (NFI) i går til et bransjeseminar, der de presenterte nye tilskuddsordninger for filmformidling – som vil tre i kraft fra og med 1. oktober.

De siste fire årene har det vært mye usikkerhet rundt filmformidlingens vilkår her hjemme, og særlig cinematekene og filmklubbene har fått kniven på strupen etter bortfallet av deres tidligere støtte fra Film & Kino. I filmmeldingen som ble presentert av daværende kulturminister Thorhild Widvey 29. mai i fjor, fremgikk det at Norsk kino- og filmfond, som forvaltes av Film & Kino, flyttes «til statsbudsjettet og i sin helhet benyttes til en ny tilskuddsordning for filmkulturelle tiltak».

For et snaut år siden inviterte NFI – som nå har overtatt Film & Kino sin tidligere oppgave – til et innspillseminar om tilskuddordningene til filmformidling i kjølvannet av regjeringens filmmelding. En rekke aktører fra bransjen ble hanket inn for å diskutere hvilke ordninger som på en best mulig måte vil legge til rette for at norsk og internasjonal ”kvalitetsfilm” når ut til publikum her hjemme. (Les vår artikkel fra seminaret her.)

Under gårsdagens bransjeseminar ved Scandic Maritim i Haugesund presenterte Julie Ova, direktør for publikumsavdelingen ved NFI, de nye tilskuddsordningene for en fullsatt sal. Til manges frustrasjon var det tidvis svært vanskelig å få med seg hva som ble sagt, da lokalets akustikk slukte mye av lyden, men vi fikk forhåpentligvis med oss nok til å kunne videreformidle de viktigste poengene.

Det finnes mange filmentusiaster der ute – det ser man for eksempel på filmfestivalen i Haugesund. Vil de nye tilskuddsordningene for filmformidling sørge for at cineaster over hele landet ivaretas også i fremtiden? (Foto: Montages.)

*

De nye tilskuddsordningene er inndelt i fem kategorier:

  • Tilskuddsordninger for distribusjon
  • Tilskuddsordninger for arrangementer og visning
  • Tilskuddsordninger for kompetansehevende tiltak
  • Tilskuddsordninger for profilering
  • Tilskuddsordninger for cinematek- og filmklubbvisninger

I presentasjonen av tilskudd til distribusjon ble det sagt at NFI ønsker å sette sammen et utvalg bestående av tre personer fra bransjen. Et midlertidig forslag er at dette utvalget kan bestå av representanter fra Film & kino og NFI, samt en representant fra distributørene. Utvalget vil bestemmes av bransjeorganisasjoner. Under denne ordningen kan det søkes om tilskudd til kjøp av film, distribusjon, markedsføring og versjonering av barnefilm. NFI utrykker at de per i dag ikke har klart å komme frem til noen hensiktsmessig pakkefinansiering.

Videre presenterte NFI en høyst aktuell problemstilling: «Kan strømmetjenester forstår som en forlengelse av videobegrepet, eller skal vi kun forholde oss til å forstå video som fysiske enheter?» Selv om strømmetjenester er blitt den nye standarden i norske folk sine hjem, utgjør de stadig en nøtt for støtteordningene. Hvordan kan de innlemmes? NFI vil forhåpentligvis undersøke dette nærmere i løpet av høsten.

Tilskuddsordninger for arrangementer og visning innbefatter blant annet festivaler med budsjett over 100 000 kroner. Her ønsker NFI også et tildelingsutvalg, bestående av fem personer. Heller ikke her ble det presentert noen mulige pakkeløsninger. Årsaken er usikkerhet vedrørende statlige midler.

Betryggende er det at cinematekene og filmklubbene utgjør et eget punkt på listen. Filmklubbforbundet vil selv ha ansvaret med å forvalte støtten til landets mange filmklubber – en avgjørelse som virker svært hensiktsmessig og ryddig.

Det ville vært logisk om tilskudd til tidsskrifter og andre utgivelser befant seg under tilskudd for kompetansehevende tiltak, der vi finner foredrag og pedagogiske opplegg som vil hjelpe barn og unge å utvikle et reflektert forhold til audiovisuelle medier. Det er imidlertid kategorien for profilering som rommer tidsskrifter og andre utgivelser (med nasjonalt omfang).

I tillegg varslett NFI at det vil komme en ordning for tilskudd til en nasjonal filmpris, men denne er ennå ikke ferdig utarbeidet (grunnet de dårlige lydforholdene i lokalet var det vanskelig å få med seg detaljene i diskusjonen).

NFI understreket at de vil begrense søkertallene og kvalitetssikre søkerne ved å ha restriksjoner for hvem som kan søke og ikke.

De nye tilskuddordningene for filmformidling trer i kraft fra 1. oktober, og det er først da vi får se hvordan de fungerer i praksis.

*

Gjør deg kjent med vår komplette dekning av filmformidlingsdebatten her.