Filmmeldingen er lagt frem – ny insentivordning, regional satsning og filmformidlingsstøtte

Kulturminister Thorhild Widvey la i dag frem Regjeringens filmmelding, og blant hovedpunktene er en ny insentivordning for filminnspillinger i Norge, økt regional satsning og en samling av støttemidlene til formidling.

Filmmeldingen fra Kulturdepartementet (bla gjennom hele dokumentet her) har vært imøtesett med en blanding av håpefulle forventninger og mistroiske bekymringer i den norske filmbransjen. Resultatet Widvey presenterte i dag, ser foreløpig ut til å ha resultert i verken gledesrop eller tårer.

Her på Montages har vi vært særlig opptatt av en ny og mer dedikert støtte til filmformidling, og Widvey la i dag frem et eget punkt om dette. Planen er nå å samle de ulike støttemidlene til ett sted: Norsk filminstitutt. Man må studere meldingen nærmere i detalj for å se om dette faktisk styrker feltet, eller om det først og fremst handler om forflytning av allerede eksisterende midler. Helt konkret meldte Widvey at Cinemateket i Oslo skal fjernes fra sin tilhørighet «under» NFI, og bli frittstående slik de andre cinematekene rundt om i landet. Museet på Filmens hus i Oslo skal også separeres fra NFI, og legges inn under en annen organisering (som foreløpig er uavklart).

De fire største punktene i Filmmeldingen, hentet fra departementets egne beskrivelser, blir da som følger:

 • Et framtidsrettet tilskuddssystem. Regjeringen vil gjøre tilskuddssystemet mer framtidsrettet slik at det imøtekommer endringer og bransjeutfordringer. Det legges opp til et mye enklere og mer fleksibelt regelverk som er plattformnøytralt, sjangernøytralt og med færre regler. Det skal være mindre detaljstyring og mer fleksibilitet. Norsk filminstitutt (NFI) får større fullmakt til en aktiv og dynamisk tilpasning av ordningene. (Les mer.)

 • Insentivordning. Norge skal bli et attraktivt innspillingsland for utenlandske produksjoner. Flere store filmproduksjoner har vært lagt til utlandet som følge av høyt kostnadsnivå og manglende insentivordning. Internasjonale samarbeidsprosjekter vil styrke profesjonaliteten til den norske filmbransjen.Regjeringen arbeider derfor videre med å innføre en insentivordning fra 2016. Dette blir en refusjonsbasert rammestyrt ordning. (Les mer.)
 • Sterke regionale filmmiljøer. Regjeringen ønsker sterke regionale filmmiljøer med større mangfold i uttrykksform og  i målgrupper. Dette er viktig for både mangfold og maktspredning.Prøveordningen for filmfond fra 2008 erstattes med en permanent tilskuddsordning med statstilskudd til 2-3 konsoliderte filmfond. Dette skal sikre sterke regionale fond, og gi tilstrekkelig kritisk masse i de regionale filmnæringene. (Les mer.)
 • En nasjonal statlig politikk for filmformidling. Regjeringen vil innføre en helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk som har vært etterlyst av bransjen. Vi mener at filmformidling bør utgjøre en viktig del av norsk filmpolitikk. Feltet bør i sterkere grad prioriteres gjennom tydeligere mål og virkemidler.Avgiften til Kino og filmfondet vil bli flyttet til statsbudsjettet og i sin helhet benyttet til en ny tilskuddsordning til filmkulturelle tiltak. NFI skal forvalte ordningen. (Les mer.)

*

En knapp time etter Widveys fremlegg er det vanskelig å komme med konkluderende betraktninger om hvilke områder som styrkes eller svekkes som følge av den nye filmmeldingen. Inntil videre blir vi nødt til å sette oss inn i dokumentet på Kulturdepartementets hjemmesider for å få en bedre forståelse av hva de ulike endringene innebærer.

Hva er ditt førsteinntrykk av den nye filmmeldingen? Bidra gjerne med innspill i kommentarfeltet.

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen 10 kommentarer

 1. Sammendraget hørtes bra ut, men litt skeptisk…

  «Departementet anbefaler at dagens festivalstøtteutvalg avvikles og erstattes av et nytt støtteutvalg som får ansvar for å tildele midler til både filmfestivaler og cinemateker. Utvalget underlegges NFI, som får sekretariatfunksjon.
  Departementet legger til grunn at NFI løser disse oppgavene gjennom omprioriteringer og effektivisering uten å få tilført nye ressurser. Departementet vil utarbeide forskrift for tilskudd i samarbeid med NFI.»

  Omprioritering og effetivisering altså. Lurer på hvor mye penger det blir ut av det…

 2. Anders Narverud Moen sier:

  Flytting av festivalstøtten til NFI er en naturlig konsekvens av omorganiseringen av F&K, og måtte jo komme. Mitt intrykk er at det blir mye å gjøre i NFI i sommer hvis de skal få på plass all denne omorganiseringen. Tror vi også blir litt klokere når budsjettet kommer til høsten og ser om meldingen blir fulgt opp med rene cash.

 3. Ja, det er vel bare utvalg og sekretariat som skal finansieres med effektivisering og omprioritering. Selve støtten de skal fordele kommer fra statsbudsjettet.

  Men ser bra ut så langt. Insentivordning tror jeg er positivt, og liker at det endelig kom noe om filmformidling. Så får vi se hvor mye penger de følger opp med.

 4. Marie Aubert sier:

  Hvordan skal egentlig filmformidlingen styrkes ved å flytte penger til nye utvalg og ordninger? Cinemateket vil vel antagelig også få ganske mye mindre ressurser når de skilles ut fra NFI.

 5. Øystein Egge sier:

  Slik jeg tolker meldingen vil filmklubbene bli innordnet NFI sammen med festivalene og cinematekene, jeg synes nok spesifikasjonene for hvor NFK havner kunne kommet tydeligere frem. Det vil bli spennende å se hvordan NFI vil takle oppgaven lys av følgende:

  Departementet legger til grunn at NFI løser disse oppgavene gjennom omprioriteringer og effektivisering uten å få tilført nye ressurser

  Ellers vil pengene stamme fra avgiften som før, men forhåpentligvis fra en høyere pott samlet fra teleoperatørene, bransjen og strømmetjenestene, men er ikke dette litt usikkert?

  Gode signaler og velmenende ord om formidlingen, men, som nevn over, er det er først når budsjettet fremlegges vi vil få et tydelig bilde.

 6. Ole Jon Tveito sier:

  Selve filmmeldingen er overraskende positiv.
  Det er nå det må jobbes med lobbyvirksomhet framover for at meldingen skal gi resultater.
  Signaler i alle retninger er mer positiv enn man kunne håpe på.

  Jeg liker også setninger som:
  «Et mål i seg selv er at filmene skal nå flest mulig, uavhengig av om man liker å se film på kino, i sofakroken eller på trikken, ifølge kulturministeren.» (Ref. Dagbladet)

  Det innebærer at man nå også vil satse på markedsføring og bidra til at norsk film er tilgjengelig. Det er et stort problem, idag, at norsk film blir borte etter premieren.

  Jobba på, så blir detta bra!

 7. Marie Aubert sier:

  Filmmeldingen styrker kanskje NFIs autonomi overfor KUD, men blir dette en realitet betyr det kraftige omveltninger i organisasjonen, og omgjøring til en rent administrativ enhet. Å framheve viktigheten av filmformidling og samtidig strippe Cinemateket for sine ressurser, gir for meg virkelig ikke mening.

 8. Chloé Faulkner sier:

  Enig med den siste kommentaren. Under det nye regimet vil Cinemateket i Oslo sannsynligvis være avhengig av støtte fra kommunen og andre aktører, på lik linje med de andre cinematekene i landet. Det er paradoksalt å kalle frem en «nasjonal statlig politikk for filmformidling» som svekker en av formidlingens viktigste aktører.

 9. Erlend Jonassen sier:

  Filmformidlingskapittelet er ren bløff. Pengene skal komme fra avgiften på kino og dvd som stadig blir mindre. Ingen avgift på klikkefilm er varslet. Dette impliserer at fagfolk i Film & Kino med stor filmkompetanse og godt kontakt med film- og videodistributørene og kinoene må sies opp. Og likevel blir det mindre penger å fordele enn før for dvd-salget vil jo fortsette å stupe, og det har også departementet fått med seg. Og nå skal dette dekke cinematekene (også i Oslo), festivalene og alle formidlingsatiltak som Film & Kino har stått for tidligere. (Kanskje også Bygdekinoen, men det virker som om departementet innbiller seg at nye Film og Kino skal ta på seg å drive Bygdekinoen uten at staten betaler hele gildet).
  Dette er pene ord om filmformidling fra et departement hvis eneste visjon på dette området er at det skal komme enda flere folk på filmer av type Børning. Cinematek og filmklubber og den slags er de fullstendig uinteressert i.

  • Anders Narverud Moen sier:

   Å tilrettelegge tilskudd til filmkulturelle prosjekter (som Cinematek og festivaler) basert på avgifter, har vist seg å være en særdeles dårlig ide og det er nettopp det som blir bekrevet i denne meldingen. Å avgiftsbelegge et nytt medium, er ikke veien å gå. Pengene må gå over statsbudsjettet, slik det er med festivalstøtta for musikkfestivaler og andre arrangementer inne andre deler av kulturlivet. Det er kun innnen film at det har vært basert på en avgift som F&K har forvaltet. De siste årene har kulturdepartementet kompensert for inntektstapet fra denne avgiften, nettopp med midler fra statsbudsjettet. Og sånn bør det være. Og da kan vi rope høyt hvis ikke ministeren følger opp sin egen melding med penger i statsbudsjettet.

   At F&K mister så godt som alle sine inntekter er jo beklagelig, men det har vært noe unaturlig at det er de som har forvaltet noen av de tilskuddene som de har gjort (og da i særdeleshet tilskuddene til cinematekene utenfor Oslo).

   Som sagt tidligere, litt ufokusert melding, den må følges opp med rene penger hvis den skal ha noe for seg.

Din kommentar

Du kan bruke følgende koder:
<a href="https://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>