Filmmeldingen er lagt frem – ny insentivordning, regional satsning og filmformidlingsstøtte

Kulturminister Thorhild Widvey la i dag frem Regjeringens filmmelding, og blant hovedpunktene er en ny insentivordning for filminnspillinger i Norge, økt regional satsning og en samling av støttemidlene til formidling.

Filmmeldingen fra Kulturdepartementet (bla gjennom hele dokumentet her) har vært imøtesett med en blanding av håpefulle forventninger og mistroiske bekymringer i den norske filmbransjen. Resultatet Widvey presenterte i dag, ser foreløpig ut til å ha resultert i verken gledesrop eller tårer.

Her på Montages har vi vært særlig opptatt av en ny og mer dedikert støtte til filmformidling, og Widvey la i dag frem et eget punkt om dette. Planen er nå å samle de ulike støttemidlene til ett sted: Norsk filminstitutt. Man må studere meldingen nærmere i detalj for å se om dette faktisk styrker feltet, eller om det først og fremst handler om forflytning av allerede eksisterende midler. Helt konkret meldte Widvey at Cinemateket i Oslo skal fjernes fra sin tilhørighet «under» NFI, og bli frittstående slik de andre cinematekene rundt om i landet. Museet på Filmens hus i Oslo skal også separeres fra NFI, og legges inn under en annen organisering (som foreløpig er uavklart).

De fire største punktene i Filmmeldingen, hentet fra departementets egne beskrivelser, blir da som følger:

  • Et framtidsrettet tilskuddssystem. Regjeringen vil gjøre tilskuddssystemet mer framtidsrettet slik at det imøtekommer endringer og bransjeutfordringer. Det legges opp til et mye enklere og mer fleksibelt regelverk som er plattformnøytralt, sjangernøytralt og med færre regler. Det skal være mindre detaljstyring og mer fleksibilitet. Norsk filminstitutt (NFI) får større fullmakt til en aktiv og dynamisk tilpasning av ordningene. (Les mer.)

  • Insentivordning. Norge skal bli et attraktivt innspillingsland for utenlandske produksjoner. Flere store filmproduksjoner har vært lagt til utlandet som følge av høyt kostnadsnivå og manglende insentivordning. Internasjonale samarbeidsprosjekter vil styrke profesjonaliteten til den norske filmbransjen.Regjeringen arbeider derfor videre med å innføre en insentivordning fra 2016. Dette blir en refusjonsbasert rammestyrt ordning. (Les mer.)
  • Sterke regionale filmmiljøer. Regjeringen ønsker sterke regionale filmmiljøer med større mangfold i uttrykksform og  i målgrupper. Dette er viktig for både mangfold og maktspredning.Prøveordningen for filmfond fra 2008 erstattes med en permanent tilskuddsordning med statstilskudd til 2-3 konsoliderte filmfond. Dette skal sikre sterke regionale fond, og gi tilstrekkelig kritisk masse i de regionale filmnæringene. (Les mer.)
  • En nasjonal statlig politikk for filmformidling. Regjeringen vil innføre en helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk som har vært etterlyst av bransjen. Vi mener at filmformidling bør utgjøre en viktig del av norsk filmpolitikk. Feltet bør i sterkere grad prioriteres gjennom tydeligere mål og virkemidler.Avgiften til Kino og filmfondet vil bli flyttet til statsbudsjettet og i sin helhet benyttet til en ny tilskuddsordning til filmkulturelle tiltak. NFI skal forvalte ordningen. (Les mer.)

*

En knapp time etter Widveys fremlegg er det vanskelig å komme med konkluderende betraktninger om hvilke områder som styrkes eller svekkes som følge av den nye filmmeldingen. Inntil videre blir vi nødt til å sette oss inn i dokumentet på Kulturdepartementets hjemmesider for å få en bedre forståelse av hva de ulike endringene innebærer.

Hva er ditt førsteinntrykk av den nye filmmeldingen? Bidra gjerne med innspill i kommentarfeltet.