Norsk filminstitutt med ny handlingsplan for å bedre kjønnsbalansen i norsk film

I en rykende fersk pressemelding presenterer Norsk filminstitutt en ny handlingsplan for å bedre kjønnsbalansen i norsk film. Målet er å skape en stabil, vedvarende balanse, og ikke bare kortsiktige resultater.

Blant tiltakene finner vi 50 % kvinneandel innen ordninger for talentutvikling, samt moderat kjønnskvotering innen rammefinansiert utviklingstilskudd og markedsordningen. Filminstituttet vil også fokusere på viktigheten av kvinnelige hovedroller i kinofilm.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har følgende å si om NFIs handlingsplan: «Jeg er glad for at NFI og bransjen samarbeider for bedre kjønnsbalanse i norsk film. Målet bør være mer flerstemthet på lerretet, og jeg ser frem til at tiltakene vil bidra til et større mangfold av filmfortellinger.»

I tildelingsbrevet til Norsk filminstitutt for 2016 vises det til Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Innst. 83 S (2015-2016, «Om en framtidsrettet filmpolitikk»): «Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 pst.» Kulturdepartementet har anmodet Norsk filminstitutt til å følge opp dette ved å videreføre dagens praksis med moderat kjønnskvotering, samt vurdere ytterligere tiltak innenfor sine eksisterende ordninger.

I pressemeldingen heter det at Norsk filminstitutt har «gjennomgått sitt eksisterende virkemiddelapparat» og på bakgrunn av dette vurdert nye tiltak, og at de mener «en varig kjønnsbalanse kun kan oppnås ved at det iverksettes tiltak rettet mot alle ledd i filmskapernes livsløp – fra grunnskole til profesjonell filmskaper.» Dette for å sikre en langsiktig effekt, og ikke bare umiddelbare endringer.

NFI har vurdert tiltak innenfor tre overordnede områder: Talentutvikling, tilskuddsordninger og kommunikasjon/kunnskap. Selve handlingsplanen er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe i NFI, basert på innspillseminar om tiltak for bedre kjønnsbalanse i filmbransjen som ble arrangert 20. april 2016.

Under finner du en oversikt over hvilke tiltak som igangsettes innenfor hvert av de tre områdene, hentet fra dagens pressemelding.

Agnes Kittelsen spiller hovedrollen i «Staying Alive».
Agnes Kittelsen spiller hovedrollen i «Staying Alive».

*

Talentutvikling

1) Fokus på kjønnsbalanse i barn- og unge-satsingen til NFI og regionale filmvirksomheter

For å oppnå full likestilling i filmbransjen må vi sørge for at det rekrutteres kvinnelige talenter, som er et langsiktig arbeid som bør starte allerede på grunnskole-nivå. NFI skal jobbe strategisk for å vekke filminteressen til jenter fra tidlig alder.

2) Fokus på kjønnsbalanse i NFIs kurs- og kompetansevirksomhet

NFI skal ha et styrket fokus på kjønnsbalanse i arbeideidet med kurs og kompetanseutvikling i bransjen. Det er viktig med fokus på at kvinnelige filmskapere er deltakere på våre tiltak og at vi velger kvinnelige kursholdere der det er mulig.

3) Hospitantordning med høy prioritering av kvinner

Å bli tatt opp i en hospitantordning er kompetanseutviklende og nettverksbyggende. En hospitantordning med høy prioritet av kvinner kan gi kvinnelige filmskapere nyttig erfaring og innpass i deler av bransjen som ellers er dominert av menn.

4) Mål om minimum 50 % kvinneandel på tilskudd til talentutvikling

For å oppnå full likestilling i filmbransjen må vi sørge for at det rekrutteres kvinnelige talenter. NFIs tilskuddsordninger for talentutvikling bør derfor ha en kvinneandel på minimum 50 %, og slik bidra til at det på sikt vil bli flere kvinnelige søkere i de øvrige tilskuddsordningene.

*

Tilskuddordningene

1) Mål om minimum 50% kvinneandel på tilskudd til manuskript- og prosjektutvikling

For å kunne oppnå en kvinneandel på minimum 40 prosent blant prosjektene med produksjonstilskudd fra NFI er det nødvendig med et visst tilfang i søknadsbunken. Prioritering av kvinner i søknader om utviklingstilskudd vil kunne bidra til å bedre kjønnsbalansen i søknader om produksjonstilskudd.

2) Innføre moderat kvotering i rammefinansiert utviklingstilskudd

Det er varslet en styrking av rammefinansiert utviklingstilskudd når nye forskrifter innføres i 2017.  For å nå målet må også denne tilskuddsordningen bidrar til å bedre tilfanget av prosjekter med god kjønnsbalanse i søknadsbunken for produksjonstilskudd.  Kjønnsbalanse bør derfor innføres som et av prioriteringskriteriene i ordningen.

3) Opprettholde moderat kvotering i konsulentordningen

NFI praktiserer allerede moderat kvotering i konsulentordningene. Dette er et vellykket virkemiddel som det er nødvendig å fortsette med for å oppnå bedre kjønnsbalanse.

4) Innføre moderat kvotering i markedsordningen

Markedsordningen er tilskuddsordningen med lavest kvinneandel. NFI vil innføre moderat kvotering av prosjekter som bidrar til en bedre kjønnsbalanse.

*

Kommunikasjon/kunnskap

1) Tydelig kommunikasjon rundt NFIs arbeid med kjønnsbalanse

Det skal fremgå tydelig at NFI jobber aktivt for en bedre kjønnsbalanse i norsk film. Det skal være enkelt å finne informasjon om NFIs arbeid for en bedre kjønnsbalanse, og hvilke tiltak som finnes.

2) Utarbeide statistikk over kjønnsbalanse for hovedroller fra og med kinoåret 2016, samt vurdere om hovedrolle skal inkluderes som et prioriteringskriterium i ordninger der moderat kvotering praktiseres.

Kjønnsbalansen i norsk film handler ikke bare om likestilling bak kamera, men også hvilke historier som fortelles og for hvem. NFI vil begynne å føre statistikk over kjønnsbalansen i hovedroller i norske kinofilmer med ordinær kinodistribusjon. Det bør også vurderes om hovedrolle bør inngå som vurderingsgrunnlag for produksjonstilskudd på linje med nøkkelfunksjonene regi, manus og produsent.

3) Årlig rapport om kjønnsbalanse i norsk film fra og med 2017. Utvide rapporteringen til å omfatte manuskriptutvikling, tv-drama og spill.

Kunnskap om utviklingen i kjønnsbalanse er viktig for å kunne justere kursen og iverksette målrettede tiltak. Med en egen årlig rapport om kjønnsbalanse i norsk film ønsker NFI å gå mer i dybden på tematikken og skape økt bevissthet og forståelse.

4) Iverksette samarbeid med andre aktører i bransjen om statistikk (regionalt, nasjonalt og internasjonalt)

NFI vil legge opp til et samarbeid med relevante aktører i bransjen om utveksling av kunnskap og statistikk.