Hvem sikrer stabiliteten for norsk filmkultur? Kulturminister Widvey «vurderer situasjonen»

Som vi skrev i går, ble det denne uken klart at Film & Kino velger å kutte støttemidlene til landets cinemateker og filmfestivaler, i tillegg til støtten beregnet på filmkulturelle tiltak som går inn under Den kulturelle skolesekken. Planen er å fase ut all filmkulturell støtte innen 2016.

Med denne avgjørelsen spiller Film & Kino ballen over til Kulturdepartementet, som nå må avgjøre hvordan samfunnet best sikrer levevilkårene for noen av norsk filmkulturs viktigste institusjoner, og ikke minst sørge for stabile støtteordninger for norsk filmkulturs framtid.

Så hvor står departementet? Kulturminister Thorhild Widvey har mottatt signalene fra Film & Kino, og deler nå sin kortfattede vurdering av situasjonen: «Film & Kino har i sitt budsjettforslag for 2015 påpekt at nye overføringer fra statsbudsjettet er nødvendig for å opprettholde de filmkulturelle oppgavene,» konstaterer Widvey til Montages. «Dette er noe vi nå ser på og vil vurdere i den ordinære budsjettprosessen for 2015.»

Kulturminister Thorhild Widvey. (Foto: Ilja C. Hendel)
Kulturminister Thorhild Widvey.

Siden slutten av 2012 har Film & Kino ønsket at departementet skal ta over deres ansvar, ettersom den stadige synkende inntekten fra salg av videofilm gjør bransjeorganisasjonen uegnet til å besørge en stabil fordeling av filmkulturelle støttemidler.

Da krisen tiltok hadde Norsk filminstitutt, som ligger under staten og har ansvaret for Cinemateket i Oslo, ingen betenkeligheter med å overta ansvaret – også for Film & Kino sine formidlingsoppgaver, slik det var før 2009. «Norsk filminstitutt bør ha ansvaret for å bidra økonomisk og praktisk til driften av alle de seks regionale cinematekene – det er et statlig apparat, som har god tilgang til nyrestaurert, digital film fra hele verden», sa Erlend Jonassen, NFIs rådgiver for digital filmformidling, til Montages den gang.

Det har altså bare vært Kulturdepartementet som er uenig i at ansvaret bør flyttes til NFI, selv om både Film & Kino, NFI selv og andre bransjeaktører har rådet departementet til det motsatte. Thorhild Widvey kan likevel ikke gi noen konkrete svar på departementets holdning på det nåværende tidspunkt, men peker mot den varslede filmmeldingen. «I 2014-budsjettet ble det lagt inn et engangstilskudd øremerket filmfestivaler (7,5 mill kr) og cinematek utenfor Oslo (3,7 mill kr) for å redusere konsekvensene av lavere inntekter til fondet. Ansvaret for filmtiltak for barn og unge ble fra budsjettåret 2014 overført fra Film & Kino til Norsk filminstitutt,» forklarer Widvey.

«Kulturdepartementet har ikke tatt stilling til hvordan Norsk kino- og filmfond skal forvaltes etter omorganiseringen av Film & Kino trer i kraft,» fortsetter kulturministeren. «Dette, og spørsmålet om ansvarsdelingen mellom staten og Film & Kino vil vi komme tilbake til i forbindelse med den kommende filmmeldingen.»

Det er positivt at filmtiltak for barn og unge nå har blitt NFIs anliggende, men etter denne ferskeste krisemeldingen fra Film & Kino bør det være åpenbart at også støttepillarene for den øvrige filmformidlingen bør løsrives fra bransjeorganisasjonens ustabile budsjetter og plasseres til forvaltning hos staten – altså Norsk filminstitutt.

Med unntak av engangstilskuddet fra daværende kulturminister Hadia Tajik i fjor, har det vært få tydelige grep fra Kulturdepartementet – i over halvannet år har en rekke viktige aktører ventet i uvisshet på hvordan den norske filmformidlingen skal sikres av politikerne. Varsellampene blinker nå tydeligere enn noen gang, og det bør snarest tas stilling til problemet.