Et norsk Sørfond?

«Paradis nå»

Den internasjonale filmfestivalen Film fra Sør offentliggjorde i dag at de tar initiativ til et nytt, helt spesielt filmfond rettet mot filmproduksjon i andre land. Fra pressemeldingen:

Film fra Sør utfordrer Utenriks- og Kulturdepartementet til å gå sammen om finansieringen av et Sørfond i Norge. Etter modell av franske Fonds Sud Cinema (FSC) – som siden 1984 har støttet over 400 produksjoner fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten, med gjennomsnittlig 1 million euro pr. produksjon.

Norsk Filminstitutt er tiltenkt rollen som sekretariat og faginstans i forslaget om etableringen Sørfondet i Norge – det foreslås en årlig ramme på 20 filmprosjekter for vurdering, og hvor 5 mottar en støtte på inntil NOK 1 million. Det må være en betingelse at støtten går gjennom et norsk co-produksjonsselskap. Det vil bidra til å kvalitetssikre prosjektene, og til å styrke kontakten mellom filmmiljøene i Norge og i Sør.

Film fra Sør tar initiativ til Sørfond.

Prosjektet søker å bygge en bro mellom norske og utenlandske produksjonsmiljøer, stimulere kulturell identitet i mottaksland og styrke produksjonen av kvalitetsfilm i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Utenriksdepartementet (UD) er tiltenkt en sentral rolle i prosjektet, som etter planen skal opprettes innen 2011. I følge Film fra Sør er to av kriteriene for å få støtte fra Sørfondet at filmene tar opp menneskerettighetsspørsmål og vektlegger kulturell egenart.

Særlig det første av de to kriteriene virker interessant, siden ytringsfrihet og menneskerettigheter i prosjektets målområder er alt fra varierende til ikke-eksisterende. En naturlig følge av et slikt prosjekt vil jo være at filmene får kinovisning i Norge og resten av Europa. Hvorvidt filmene får betydning i mottakslandene, kan settes under tvil. Lik den frie journalistikken i enkelte land i målområdene, lider kunsten under harde kår og det kan i enkelte tilfeller være direkte farlig å sette seg opp mot den herskende elite ved å belyse menneskerettslige problemer. Kommer Sørfondet til å gjøre en aktiv innsats for at filmene også blir vist i historienes hjemland?